Namco makes spelling mistake on Naruto Powerful Shippuden box

New Super Mario Bros 2 has typos?